เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/2


รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 834
ผู้ดูแล: นางสาวณัฐติกาญจน์ น้อยอามาตย์ (0655389095), นางสาว...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 827
ผู้ดูแล: นางพิมลพรรณ บุญถนอม (0898345007), นางสาวศิริกุล ...
รับสมัคร: ม.2 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: ห้อง 737
ผู้ดูแล: นางสาวอัจฉรา ปิ่นมั่น (0874888581), นางสาวปนัดดา ...
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องคอม 1
ผู้ดูแล: ว่าที่ร.ต.นันทวัฒน์ เจนเขตร์การณ์ (0991041043), วล...
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: อาคาร 75 ห้อง 725
ผู้ดูแล: นางสาวภัทรา จงประเสริฐ (0843678425), นางสาวชนากาญ...
รับสมัคร: ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 727
ผู้ดูแล: นางสาวสิริลักษณ์ ดอนทอง (0811599865), นางสาวนิรมล ...
รับสมัคร: ม.4, ม.5, ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ลานจตุรมุข
ผู้ดูแล: นางสาวธิติกานต์ ระเบียบ (0899341971),
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 6310
ผู้ดูแล: นางสาวขวัญประเสริฐ แซ่เฮง (0884933832), นางสาวศศิป...
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: สนามบาส 1 (หน้าเสาธง)
ผู้ดูแล: อ.สุเทียร, อ.ภัทรวรรณ, อ.พักตร์วิภา,อ.กร, อ.จุไรรั...
รับสมัคร: ม.1
Note:-เพื่อฝึกร้องเพลงโรงเรียน เพลงประจำสถาบัน-เพื่อให้...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องคอม 4
ผู้ดูแล: ครูแววมณี สุพรรณโมก (0844093887), ครูอัษฏาพร พุท...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ศาลาประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: นายเอกภพ รงคสิริวัฒนกุล (0899360946), นายพจนวัฒน์ ...
รับสมัคร: ม.5 ม.6
Note:- รักงานบริการ- รักการทำกิจกรรมเพื่อน้อง- รักกิจกร...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 721
ผู้ดูแล: นางรุ่งนภา เพ็ชรกูล (0993233169),สมจิตร นุชปาน (08...
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว 828
ผู้ดูแล: นางสาวภัทรภร สิงห์พิทักษ์ (0819199406), นางมนัสนัน...
รับสมัคร:
Note:รับ ม.ต้น (2, 3) จำนวน 20 คนรับ ม.ปลาย (4,5,6) จำน...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 647
ผู้ดูแล: บรรจง. จดแตง (0817818132), นางสาวสุวกุล อินทรศรี
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:รับเฉพาะนักเรียนหญิง

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 211
ผู้ดูแล: นางสาวอุษณีย์ มโนเอื้อ (990451749), นางสาวพักตร์วิ...
รับสมัคร: ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 833
ผู้ดูแล: นางศรัณย์กร ชัยพิพัฒน์ (0629455691)
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 6412
ผู้ดูแล: ครูศุภร อังษานาม 0949929524, นางอารดา สิงหวิบูลย์...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: หน้าห้องพักครูหมวดพละ
ผู้ดูแล: นายธีรยุทธ สุพรรณโมก (0626987452) นางสาวอัจฉราภรณ์...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 944
ผู้ดูแล: นางสาวสุวรรณา มีครู (0812395175)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: หน้าห้องสำนักงานอาคารสถานที่
ผู้ดูแล: พูนลาภ เกตุทองแถม (0990934114)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 521
ผู้ดูแล: นางสาวเบ็ญจณี เชิงโกเมศ (0654789950), นางสาวณหฤทั...
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องคอม 3
ผู้ดูแล: นางสาวกนกกาญจน์ แสงทอง (0896056066), นางสาวจันทร์อ...
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 835
ผู้ดูแล: นายศรายุทธ ประโหมด (0812743108), นายศุภวัฒน์ อังค...
รับสมัคร: ม.4, ม.5, ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 837
ผู้ดูแล: นางสาวพรพิมล สิงสนั่น (0862513247), นางสาวปรารถนา ...
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 836
ผู้ดูแล: ครูวัชรา จรูญผล, นางสาวอันธิฌา โพธิ์เจริญโยธิน ...
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 735
ผู้ดูแล: นายตีรณ พันธ์บุผา (0632725533),
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 413
ผู้ดูแล: นายกฤตภาส กรคุณานนท์ (0859299987), ครูบังอร นิลเน...
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 824
ผู้ดูแล: นางปราณี มิตรยง (0971379579), นางอรกัญญา บังคม (09...
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 221
ผู้ดูแล: นางสาวจันทรา วิมลภักตร์ (0897531101), นางสาวชลกร ม...
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 733
ผู้ดูแล: นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพ (0944264419), นางสาววริษฐา ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องดนตรีไทย
ผู้ดูแล: นายพิพัฒณ์พล รักงาม (0650214317), นางสาววรดา. ศรี...
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 625
ผู้ดูแล: นางสาวธันยธรณ์ ยิ่งกว่าชาติ (0963429664), นางสาวขน...
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:รับเฉพาะนักเรียนสายวิทย์ศาสตร์

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงฝึกงาน 1
ผู้ดูแล: นางสาวอารมณ์. ปิ่ยะกูล (0812531272), ครูจรัสศรี, ค...
รับสมัคร: ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง731
ผู้ดูแล: นางสาวอินทิรา สรรจริยา (0830079192),
รับสมัคร: ม.4, ม.5, ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 32 คน
สถานที่: ห้อง 6311
ผู้ดูแล: น.ส.หนูแปง ปะกิระคะ (0918347709)
รับสมัคร: ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 212
ผู้ดูแล: ครูสิรินพร ประวีณานุสรณ์ (0891091347), ครูสุนันทา....
รับสมัคร: ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 931
ผู้ดูแล: นางบุปผา บรรทัดเที่ยง (0895325131)
รับสมัคร: ม.2, ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องธนาคารโรงเรียนอาคาร 83
ผู้ดูแล: ครูณิชาภา อินทร์พวง (0625422256), ครูวิลาสินี พล...
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 624
ผู้ดูแล: นางสาวสายสวาท เสาร์ทอง (0867183404), นายคมสัน โพธิ...
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 826
ผู้ดูแล: นางสาววาสนา เจริญไทย (0863369420), นายอรรถสิทธิ์ ...
รับสมัคร: ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 629,626
ผู้ดูแล: นางสาวนวพร บุญมา (0650979658), นางสาวพัชรี สิริวัฒ...
รับสมัคร: ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: สนามหญ้าเทียม
ผู้ดูแล: ว่าที่ร้อยตรีศิรวิชช์ พุดพรม, นายเรืองตระกูล มัช...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อฝึกความมีวินัย มีระเบียบ

รับสูงสุด: 34 คน
สถานที่: 627
ผู้ดูแล: นางกัลญา มณีแจ่ม (0812519849), นางสาวกิตติยา สาระ...
รับสมัคร: ม.2/1
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องนาฏศิลป์
ผู้ดูแล: นายกันตวิชญ์ วงค์สวัสดิ์ (0834856827),
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: สนามบาส1
ผู้ดูแล: นายสะสม พงษ์ศิริ (038282294) นายปัณณวิช คำหงส์ (0...
รับสมัคร: ม.2,ม.3,ม.4,ม.5,ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 933
ผู้ดูแล: ครูรุ่งนภา ตีรยะพันธ์ุ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 649
ผู้ดูแล: อดิภัทร ฉลาดคิด (0858482246)
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 732
ผู้ดูแล: นางสาวรัชพร เหรียญวิลาศ (0947090396), นางสาวหฤทัย ...
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 411
ผู้ดูแล: นางดรุณี เมษสุวรรณกุล (0816872400), นางศศิธร กัน...
รับสมัคร: ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 932
ผู้ดูแล: นายณิชาภา ซุยซวง (0611093625), นางสาวกรกมล ฉิมเลิศ...
รับสมัคร: ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 824
ผู้ดูแล: ครูปรียาภรณ์ เกลาเกลี้ยง, นายธนกร ไมตรี
รับสมัคร: ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 223
ผู้ดูแล: นางสาวจิรัฐติกาล หลอโยธา (0835172054), นายสหรัฐ ห...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: ห้องวงโยธวาทิต
ผู้ดูแล: นายณัฐวิทย์ เจริญพงษ์ (933941569),
รับสมัคร: ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 6211
ผู้ดูแล: ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารีรัตน์ บุญคน (0985754668), นส....
รับสมัคร: ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 637
ผู้ดูแล: นางอรวรรณ อำพนธ์ (0868357935)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องเรียนสีเขียว
ผู้ดูแล: นายขุนศึก สวนม่วง (0810431060),
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องสังคม
ผู้ดูแล: นางธันยรัศมิ์ ผินกลับ (0956719136), นายสมภพ ศรีพู...
รับสมัคร: ม.2, ม.3, ม.4, ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ1
ผู้ดูแล: ศิริญา ป้อมเสมาพิทักษ์ (0816547432) นางสาวนิรมล เ...
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 44 คน
สถานที่: ห้องศลปะ 2
ผู้ดูแล: ครูวรวุฒิ รัตนกรี
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 214
ผู้ดูแล: ชรัช รักษาคง (0813966749) นางสาวสิริรัตน์ บุตรดีข...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องคอม 2
ผู้ดูแล: นางสาวโสภา เชื่อมทอง (0898187905), นางสาวกนกลักษณ...
รับสมัคร: ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้รักษ์สัตว์ รักษ์สังคม
ผู้ดูแล: นางชะบา อ่อนนาค (0924622951)
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 43 คน
สถานที่: 622
ผู้ดูแล: ครูวิชยา มีวงค์
รับสมัคร: ม.3/3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 524
ผู้ดูแล: นายอภินันท์ ชัยโสภา (0623692199),
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 425 ตึกภาษาไทย
ผู้ดูแล: ครูอนงค์ จักกะพาก (0841391174), นางสาวณิชนันท์ ชื...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ใต้ต้นการเวก อาคาร1 พลศึกษา
ผู้ดูแล: นายภรณ์ชาย ถาวร (0971969994), นายอิทธิพล กลั่นดอ...
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นายศุภชัย สิริหาญนธี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 722
ผู้ดูแล: นาง น้ำทิพย์ คงสินธ์ (0860855618), น.ส.ศิลารัตน์ ร...
รับสมัคร: ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: สิรีรัศมิ์ สิริหาญนธี (864072636),
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-