ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้นักเรียนทะเบียนให้เสร็จสิ้น ภายใน 22 พค 61 เท่านั้น


รายภาคเรียน.pngแสดงผลการเรียนpp1.pngปพ.1

การตรวจสอบผลการเรียนให้ใช้ รหัสประจำตัว รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด เช่น

เกิด 1 มกราคม 2554 ให้ใส่ดังนี้ 01/01/2554 ใส่เครื่องหมาย / ด้วย

ลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 

ลงทะเบียนวิชาเลือก ม.1/9-1/13 และ ม.2/8-2/13 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 

สามารถดาวน์โหลด แบบบันทึกชุมนุม ที่ แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม

****แบบจัดตั้งชมรม มัธยมศึกษาตอนปลาย >> แบบจัดตั้งชมรม 

และกรอกข้อมูลชมรมออนไลน์*****>> กรอกข้อมูลออนไลน์


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้"
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ระบบปิดสมัครในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น.
4. การเข้าใช้งาน โดยใช้รหัสประจำตัวนักเรียน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนระดับชั้น ม.2 ,ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ทุกคน ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : รหัสประจำตัวนักเรียน 
5 หลัก   

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายธง  ทุ่งเหียง
ผู้ใช้ :         11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :   11220  (
เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

นักเรียน ม.1 ทุกคน ไม่ต้องลงทะเบียนชุมนุม เนื่องจากอยู่ "ชุมนุม SKB Cheer - รักสุขบท"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม
     ครูเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล  โทร. 0899360946  หรือ
     ครูพจนวัฒน์  จารย์พรมมา  โทร. 0895146785  หรือ "แจ้งกับคุณครูที่ปรึกษาของนักเรียน"

 6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางระบบจะทำการสุ่มเลือกกิจกรรมที่ยังไม่เต็ม ให้กับนักเรียน โดยอัตโนมัติ